Make your own free website on Tripod.com
MOI TUAN 1 BAI THO HAY

Home

Tuan 4 | Tuan 3 | Tuan 2 | Tuan 1
Tuan 2

                               YE^U
                                                             XUAN DIEU
           Ye^u  la`  che^'t  o*?  trong  lo`ng  mo^.t  i't
           Vi`  ma^'y  khi  ye^u  ma`  cha('c  du*o*.c  ye^u\.
           Cho  ra^'t  nhieu  song nha^.n  cha(?ng  bao nhie^u;
           Nguo`i ta phu., hoa(.c  tho*` o*,  cha(?ng  bie^'t...

           Phu't  ga^`n  gu~i  cu~ng  nhu*  gio*`  chia  bie^.t.
           Tu*o*?ng  tra(ng  ta`n,  hoa  ta.  vo*'i  ho^`n  tie^u,
           Vi`  ma^'y  khi  ye^u  ma`  cha('c  du*o*.c ye^u !
           -- Ye^u,  la`  che^'t  o*?  trong  lo`ng  mo^.t  i't.

           Ho.  la.c  lo^'i  giu~a   u   sa^`u   mu`   mi.t,
           Nhu*~ng  ngu*o*`i  ai  theo  do~i  da^'u cha^n ye^u;
           Va`  ca?nh  do*`i  la`  sa  ma.c  co^  lie^u\.
           Va`  ti`nh  a'i  la`  so*.i  da^y  va^'n  vi't.
           Ye^u ,  la`  che^'t  o*?  trong  lo`ng  mo^.t  i't.