Make your own free website on Tripod.com


Viet HungHome

homepage
vui cuoi
software
Friends pl
Friends 12a4
games
music
poem
links
poem

Trang tho duoc lap nen voi cac bai tho hay duoc yeu thich

          Ba?y Chu~
                                           Nguyen bi'nh
Ma^y tra'ng dang xa^y mo^.ng vie^~n ha`nh
Chie`u nay toi la.i nga'm gio`i xanh
Gio`i xanh la` mo^t to` thu+ ro^.ng
To^i tha?o le^n gio`i ma'y ne't thanh

Vie't tro.n na(`m da`i theo va'ch dda'
Bo'n be` la' do^? ngo.p ho+i thu
Vu`a mang ca'nh nha.n ve^` phuong a^'y
To^i gu?i cho na`ng bu'c ngo.c thu+

Xe ngu.a chie`u nay nga.p thi. tha`nh
Chie`u nay na`ng ba('t du+o+.c gio+`i xanh
Do.c xong ba?y chu~ thi` thu+o+ng la('m
"Va.n ly' tuong tu, vu~ tru. ti`nh".

Ba('c Giang 1940
Nguye^~n Bi'nh
 

      Tuong tu           

                              Nguyen binh

Thôn doài ngo`i nho' thôn Dông,
Mo.t nguo`i chín nho muo`i mong mo.t nguoi.
Gió mua là benh cu?a tro`i,
Tuong tu là benh cua tôi yêu nàng.
Hai thôn chung la.i mot làng,
Co sao bên y' chang sang bên này?
Ngày qua ngày la.i qua ngày,
Lá xanh nhuom do? thành cây lá vàng.
Bao ra`ng cách tro? ḍ giang,
Không sang là cha?ng duo`ng sang dă dành;
Nhung dây cách mot da`u d́nh,
Có xa xôi may mà t́nh xa xôi.
Tuong tu thuc may dêm roi,
Biet cho ai biet, ai nguoi biet cho.
Bao gio be^'n mo'i ga.p ḍ,
Hoa khuê các, buo'm giang ho` ga.p nhau.

Nhà em có mot giàn gia^`u,
Nhà anh có mot hàng cau liên pḥng.
Thôn Doài th́ nho' thôn Dông,
Cau thôn Doài nho' gia^u không thôn nào?

 

 
 

 

                

Enter supporting content here